Vážení obyvatelé, podnikatelé, neziskové organizace a další příznivci MAS Jablunkovsko,

jedním ze základních cílů MAS Jablunkovsko je rozvíjet své území a podporovat všechny, kteří se snaží o totéž. V tomto ohledu zjišťujeme veškeré aktivity, nápady a rozvojové podněty v území. Pokud tedy Vy nebo někdo ve Vašem okolí rozpracovává jakýkoli záměr směřující k rozvoji jablunkovského regionu, prosím, vyplňte následující formulář a zašlete nám jej na email info@masjablunkovsko.cz. Jedná se o tzv. Projektový námět. Pomocí tohoto stručného dotazníku nám dáte vědomost o daném plánu a my jej založíme do databáze projektů, které mohou být v nastávajícím programovém období 2014-2020 rozvíjeny prostřednictvím finančních prostředků získaných pomocí MAS Jablunkovsko. Tyto informace budou použity pro aktualizaci strategie MAS Jablunkovsko v roce 2018. Uvědomujeme si, že zjišťování, zda právě Váš záměr bude možno financovat z prostředků, které MAS bude mít k dispozici je velice složitou záležitostí, proto pokud máte dotazy a nejasnosti, obracejte se na nás. Pomůžeme Vám zacílit Váš záměr tím správným směrem, aby byl co nejvíce přínosný pro Vás i pro region.

 

Historie MAS Jablunkovsko

16 obcí na území Jablunkovka a dalších 21 ziskových a neziskových subjektů založili na ustavující členské schůzi ve čtvrtek, 12. července 2012 v Bystřici zájmové sdružení právnických osob MAS Jablunkovsko, z. s.

Na této schůzi byl zvolen Programový výbor, který je výkonným a statutárním orgánem sdružení. Programový výbor zajišťuje chod MAS Jablunkovsko, z. s. ve smyslu financování, personálních záležitostí, schvalování změn strategie, apod. Místní akční skupina Jablunkovsko, z. s., je zájmové sdružení právnických osob, které je tvořeno partnerstvím veřejného sektoru, podnikatelů a neziskových organizací. Smysl existence MAS spočívá v realizaci rozvojových strategií a strategických plánů v rámci iniciativy LEADER Evropské unie nebo jiných aktivit, které podporují rozvoj venkova.

Hlavní myšlenkou metody LEADER je, že pouze místní společenství znají podrobně silné a slabé stránky svého regionu a jsou schopna dobře řešit své vlastní problémy. Metoda LEADER se v Evropské unii používá už od roku 1991. Jejím hlavním reprezentantem v České republice je Národní síť Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která sdružuje 134 ze 151 existujících MAS v ČR. Síť Místních akčních skupin je vytvořena také v Moravskoslezském kraji. V této síti chybí 5 regionů. Jedním z těchto regionů je právě jablunkovský region.

Podle NS MAS by metoda LEADER, stejně jako doposud, mohla být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014 v podobě komunitně vedeného místního rozvoje. Mohla by najít široké uplatnění ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru.

Základním principem pro použití metody LEADER je především existující strategie místního rozvoje a již zmiňované partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.

Použití této metody, založené na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu, přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti, k ochraně životního prostředí zlepšení kvality života a diverzifikaci hospodářství venkova v České republice.

Založením MAS Jablunkovsko, z. s. je zaplněno jedno z bílých míst v rámci území České republiky, kde místní akční skupina dosud nepůsobila.