Posílení kapacit a řízení MAS Jablunkovsko v novém plánovacím období

MAS Jablunkovsko, z.s. úspěšně získal finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2. pro projekt „Posílení kapacit a řízení MAS Jablunkovsko v novém plánovacím období“. Cílem projektu je zabezpečení chodu MAS Jablunkovsko za účelem realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020.

Projekt řeší spolufinancování aktivit souvisejících s určením potřeb území Jablunkovska, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

V rámci projektu jsou podporovány činnosti pro zajištění administrace, vyhlašování a vyhodnocování výzev MAS, animační činnosti v území Jablunkovska a podpora školských zařízení, především v oblasti metodického vedení, přípravy a následné realizace projektů zjednodušeného vykazování, spolufinancovaných z OPVVV. V neposlední řadě budou realizovány projekty spolupráce s dalšími partnerskými českými i zahraničními místními akčními skupinami.

 

Termín realizace projektu: červen 2015 – prosinec 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 11,75 mil. Kč

Míra podpory 95%