Zapojení komunity do přípravy strategie

Základním principem tvorby strategie MAS Jablunkovsko na období 2015-2023 je zapojení široké veřejnosti v co největší možné míře. Proto v území probíhaly různé aktivity směřující k propojení tvorby záměrů a názorů, potřeb občanů, firem i dalších subjektů v území.
Veřejnost byla seznamována se závěry analýz, cíly, možnostmi zapojení, průběhu prací formou článků v místních periodikách, zpravodajích a místní regionální televizi. Veškeré podklady i pozvánky na veřejná setkávání byly rovněž zveřejňovány na webových stránkách www.masjablunkovsko.cz. Dále tyto informace byly rozesílány pomocí elektronické pošty nejen všem místním aktérům (obcím, místním podnikatelům, zástupcům neziskového sektoru a dalším místním aktérům). Do tvorby strategie byli také zapojeni odborníci na různá témata i mimo územní působnost MAS Jablunkovsko, například pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a jiní.
Do informování veřejnosti se aktivně zapojily i členské obce, které v rámci svých možností, informace a články zveřejňovaly v obecních zpravodajích a na internetových stránkách. Rovněž pracovníci místní akční skupiny byli k dispozici pro případné dotazy a konzultace, ať už telefonicky či osobně.
Po celou dobu tvorby strategie probíhaly individuální konzultace. Pracovníci pravidelně navštěvovali členy místní akční skupiny, jak obce, tak zástupce ziskového i neziskového sektoru. Rovněž zaměstnanci MAS se podíleli na prezentacích na různých setkáních, besedách a konferencích, kde šířili dobré jméno Místní akční skupiny Jablunkovsko, seznamovali veřejnost s jejími záměry a nabízeli možnost spolupráce.

Zapojení veřejnosti do přípravy strategie probíhalo na několika úrovních:

  • Dotazníkové šetření - výchozí aktivita pro přípravu strategie
  • Pracovní skupiny - vytvořeny ze zástupců významných subjektů a osob, které měly zájem se podílet na rozvoji regionu
  • Kulaté stoly - veřejná projednávání strategie
  • Připomínkování jednotlivých části strategie prostřednictvím internetových stránek - veřejnost měla a má možnost zasílat podněty ke strategii prostřednictvím formulářů dostupných na internetových stránkách
  • Projektové listy - zájemci mohou i nadále zasílat svoje projektové náměty do zásobníku projektů prostřednictvím projektového listu
  • Pracovní jednání na místní úrovni - v rámci příprav strategie probíhala průběžně jednání se zástupci obcí, podnikateli, neziskovými organizacemi.
  • Pracovní jednání na úrovni regionálních sdružení - zástupci MAS byli a jsou přizývání na jednání Sdružení obcí Jablunkovska, Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, projednávání komunitních plánů, atd.
  • Pracovní jednání s ostatními MAS

Veřejná projednávání

Veřejná projednávání probíhala v území dvěma způsoby. Formou pracovních skupin a kulatých stolů. Pracovní skupiny byly rozděleny do tří částí, podle témat stanovených ve strategickém dokumentu, a to hospodářství, společnost, krajina a infrastruktura. Členové byli voleni na základě doporučení a místní znalosti, vždy měli možnost nesouhlasu či požadavku přesunutí do jiné skupiny. Členové pracovních skupiny se mimo jednání aktiivně zapojovali do přípravy strategie, hodnocení SWOT analýz a specifikaci cílů strategie. Seznam členů jednotlivých pracovních skupin je uveden zde.

Jednání pracovních skupin 17. 2. 2015

Jedním ze způsobů projednávání zjišťovaných potřeb, očekávání i požadavků široké veřejnosti jsou setkání "Pracovních skupin". MAS Jablunkovsko rozlišuje tři druhy pracovních skupin:Krajina a infrastruktura; Hospodářství; Společnost.

Cílem je zlepšení kvality života na venkově, vytváření prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností, apod.

Setkání se uskutečnila dne 17. 2. 2015 na Obecním úřadě v Bystřici. Účast se pohybovala v návaznosti od druhu pracovní skupiny. Podařilo se nám však získat mnoho užitečných námětů a postřehů.

Více informací naleznete v přiložené prezentaci.

Prezentace.pptx (82,8 kB)

Pracovní skupina - Krajina a infrastruktura:

Zápis z jednání pracovní skupiny Krajina a infrastruktura 17.2.2015.docx (23,1 kB)

Pracovní skupina - Hospodářství:

Zápis z jednání pracovní skupiny Hospodářství 17.2.2015.docx (23 kB)

Pracovní skupina - Společnost:

Zápis z jednání pracovní skupiny Společnost 17.2.2015.docx (22,9 kB)

 

Jednání pracovních skupin 13. 5. 2015

Jedním ze způsobů projednávání zjišťovaných potřeb, očekávání i požadavků široké veřejnosti jsou setkání "Pracovních skupin". MAS Jablunkovsko rozlišuje tři druhy pracovních skupin:Krajina a infrastruktura; Hospodářství; Společnost.

Cílem je zlepšení kvality života na venkově, vytváření prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností, apod.

Setkání se uskutečnila dne 13. 5. 2015 na Obecním úřadě v Bystřici. Účast se pohybovala v návaznosti od druhu pracovní skupiny. Podařilo se nám však získat mnoho užitečných námětů a postřehů.

Více informací naleznete v přiložené prezentaci.

Prezentace.ppt (1,2 MB)

Pracovní skupina - Krajina a infrastruktura:

Zápis z jednání pracovní skupiny Krajina a infrastruktura 13.5.2015.docx (23,3 kB)

Pracovní skupina - Hospodářství:

Zápis z jednání pracovní skupiny Hospodářství 13.5.2015.docx (23,4 kB)

Pracovní skupina - Společnost:

Zápis z jednání pracovní skupiny Společnost 13.5.2015.docx (23,3 kB)

Fotodokumentace

Kulaté stoly 10. a 17. 3. 2015

V březnu 2015 organizovala Místní akční skupina Jablunkovsko dvě setkání u "Kulatých stolů", a to v Bystřici a Jablunkově. Cílem těchto besed bylo navázání dialogu v území a zjišťování potřeb obyvatel, podnikatelů i neziskových organizací. Jsme velice rádi, že se naše snaha setkala s pozitivní reakcí a nastolila tak základ k dalšímu rozvoji Jablunkovska. V případě, že chcete shlédnout prezentaci "kulatých stolů" opětovně či jste se nemohly besed zúčastnit, níže je přiložen již zmiňovaný materiál. 

10.3.2015 v 15:30 hod - MÚ Jablunkov kinosál

17.3.2015 v 15:30 hod - OÚ Bystřice - zasedací místnost

Více informací naleznete v přiložené prezentaci.

Prezentace.pptx (104 kB)

Kulaté stoly - 10. 3. 2015

Zápis z jednání u Kulatého stolu 10.3.2015.docx (23,9 kB)

Kulaté stoly - 17. 3. 2015

Zápis z jednání u Kulatého stolu 17.3.2015.docx (23,6 kB)

Fotodokumentace

Kulaté stoly 25. 6. 2015

Dne 25. 6. 2015 se uskutečnila diskuze "u Kulatého stolu" v zasedací místnosti OÚ Bystřice.

Více informací naleznete v přiložené prezentaci.

Prezentace.ppt (3,6 MB)

Zápis z jednání u Kulatého stolu 25.6.2015.docx (25,2 kB)

Fotodokumentace