Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Podpora regionu > Sociální služby a komunitní život > POSILOVÁNÍ ROLE KOMUNIT V MAS JABLUNKOVSKO

POSILOVÁNÍ ROLE KOMUNIT V MAS JABLUNKOVSKOSpolufinancováno Evropskou unií

Termín realizace: 1.1.2023 – 31.12.2025
Výše dotace: 8 747 172,00 Kč

Číslo a název prioritní osy: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000073

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy: 03_22_008

Název výzvy: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Realizátor projektu: MAS Jablunkovsko, z. s.

Partneři projektu: Obec Mosty u Jablunkova, Charita Jablunkov, MEDICA Třinec, z.ú., Slezská Diakonie

Místo realizace: území MAS Jablunkovsko

Od 1.1.2023 realizujeme projekt s názvem „Posilování role komunit v MAS Jablunovsko. Projekt je zaměřen na komplexní podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, žijících na venkově. Projekt se týká především osob se zdravotním omezením, pečujících osob, seniorů, rodin s dětmi, dětí a mládeže, ale i dalších cílových skupin jako jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb a návazných aktivit. Do projektu se mohou zařadit i ostatní instituce a občané z území MAS Jablunkovska, které osloví nabízené aktivity projektu. Projekt bude realizován prostřednictvím 8 komunitních programů. Každý program cílí na jiné aktivity a jinou cílovou skupinu.

Máte jedinečnou příležitost zapojení se do některého z komunitních programů ať už v roli organizátora akce nebo účastníka!!!

 

Program Komunitní život (PDF) přináší občanům výchovné a edukační setkání ve formě přednášek a besed, kultuních, sportovních akcí. Vzniknou svépomocné a podpůrné skupiny. V rámci programu lze získat podporu zajištění zázemí akcí i finanční podporu na realizaci aktivit včetně zajištění lektorů, terapeutů, apod.
Určeno především: Občanům území MAS Jablunkovska, spolkům a jiným organizacím a institucím působící na území MAS Jablunkovska

 

Program Děti a mládež (PDF) je zaměřen podporu Rodičů, dětí a mladých dospělých osob a jejich začleňování do společnosti a prevenci sociálního vyloučení a sociálně-patologických jevů. Podporovány jsou obdobně jako u předchozího programu akce, besedy, podpůrné skupinky, poskytování zázemí pro realizaci akcí, zajištění lektorů nebo expertů.
Určeno především: Rodičům, dětem, a mladým dospělým v nepříznivé sociální situaci

 

Program na posilování rodinných vazeb (PDF) je zaměřen na problémy a neshody osob pečujících o malé děti. Tyto osoby mohou využívat terapeutické a psychologické služby a setkávání zaměřené především na vztahy v rodině nebo se zaměřením na dítě.
Určeno především: Rodičům, dětem a mladým dospělým v nepříznivé sociální situaci, tedy osobám pečujícím o malé děti

 

Programem Sdílená a neformální péče (PDF) budou podporovány pečující osoby a osoby závislé na péči. Snahou programu je detabuizovat téma postižení a péče široké veřejnosti. Účastníci si budou moci mezi sebou předávat zkušenosti, získají praktickou pomoc, díky níž bude jejich péče snadnější.
Určeno především: Pečujícím osobám a osobám závislým na péči

 

Program Osoby zdravotně hendikepované (PDF) cílí na pochopení, zapojení a usnadnění života zdravotně znevýhodněných osob a osob pečujících do běžného života. Setkání v tomto programu zaměřeny především na témata týkající se různých typů zdravotního postižení a hendikepů.
Určeno především: Osobám se zdravotním znevýhodněním, pečujícím osobám

 

Cílem programu Mezigenerační setkávání (PDF) je jak už název napovídá propojení jednotlivých cílových skupin, především dětí a mládeže se seniory a vzájemně si tak mezi sebou pomáhat a participovat na nabízených tématech a aktivitách. Vznikne mezigenerační parlament, který bude moci participovat na plánování aktivit a rozvoji území.
Určeno především: Dětem a mládeži, osobám se zdravotním znevýhodněním, seniorům, dětem a mládeži

 

Program Dobrovolnictví a vzájemná výpomoc (PDF) se týká především skupinové práce v oblasti koordinace dobrovolnické činnosti.
Určeno: Všem cílovým skupinám s možností participace na tématech a aktivitách

 

Jedním z cílů tohoto projektu je aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Aktualizací plánování se zabývá komunitní program Metodická podpora, evaluace a informovanost (PDF). Budou zjišťovány potřeby osob území MAS Jablunkovsko pomocí fokusních skupin a následně budou pracovní skupiny vytyčovat cíle a opatření vedoucí k uspokojení zjištěných potřeb. Díky tomuto programu dojde ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti. Program také cílí na koordinaci a metodickou podporu sociálních a návazných služeb.
Určeno: Poskytovatelům a zadavatelům sociálních a souvisejících služeb, uživatelům těchto služeb a veřejnosti

 

Díky komunitním programům získáte:

  • Finanční podporu konaných akcí a aktivit
  • Zkušenosti, podporu a pomoc v různých životních situacích
  • Individuální nebo skupinové poradenství
  • Odbornou pomoc v různých oblastech a tématech
  • Sdílení zkušeností a problémů
  • Participaci na směřování regionu v oblasti sociálních i návazných služeb

Projekt Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko zastřešuje velkou část komunitního a sociálního života občanů území, dle jejich potřeb a požadavků. Věříme, že projekt bude přínosem celému území a pomůže zkvalitnit život ve venkovských oblastech a potřeby obyvatel, kterých se tato problematika, byť mírně dotýká. Pokud Vás nabídka programů oslovila, potřebujete odbornou pomoc nebo se chcete podílet na aktivitách neváhejte a kontaktujte hlavní koordinátorky projektu:

 

Ing. Monika Szkatulová
tel.: +420 735 126 820
email: monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz
hlavní koordinátor projektu

Mgr. Lucie Trombiková
tel.: +420 777 255 903
email: lucie.trombikova@masjablunkovsko.cz
koordinátor práce s mládeží a mezigeneračního dialogu

 

Realizační tým projektu

Organizace Jméno a příjmení Pozice v týmu Telefon E-mail
MAS Jablunkovsko, z.s. Ing. Monika Szkatulová Koordinátor projektu 735126820 monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz
MAS Jablunkovsko, z.s. Mgr. Lucie Trombiková Komunitní pracovník/koordinátor práce s mládeží 777255903 lucie.trombikova@masjablunkovsko.cz
MEDICA Třinec, z.ú. Natalie Fiedorová Pracovník v sociálních službách 605408774 natalie.fiedorova@medica3nec.cz
Slezská diakonie Bc. Zuzana Czepczorová Case manager – případový sociální pracovník 739392024 kp.jablunkovsko@slezskadiakonie.cz
Charita Jablunkov Nikol Lipková Komunitní pracovník/koordinátor dobrovolnictví 733592289 nikol.lipkova@jablunkov.charita.cz
Obec Mosty u Jablunkova Mgr. Jana Foffová Komunitní pracovník/koordinátor komunitního centra 605922650 jana.foffova@centrum.cz

 

Hlavní partner projektu, zastává pozice hlavního koordinátora projektu a také koordinátora práce s mládeží a mezigeneračního dialogu. MAS Jablunkovsko zajišťuje realizaci aktivit v oblasti komunitního života, participace komunity na rozvoji území. Věnuje se práci s mládeží, mezigeneračním aktivitám, aktivitám vedoucím k posilování rodinných vazeb. Bude utvořen mezigenerační parlament, který bude mít možnost aktivní účasti na rozvoji regionu. Mládeži a mezigeneračním aktivitám se věnuje Mgr. Lucie Trombiková. Dalším úkolem MAS Jablunkovsko je pokračování v plánování sociálních a návazných služeb. Výsledkem bude aktualizace plánu rozvoje sociálních a návazných služeb v území na další období – 2025 -2027. Procesům plánování se věnuje Ing. Monika Szkatulová, která zaroveň je hlavním koordinátorem projektu.


Obec Mosty u Jablunkova zastává pozici Komunitního pracovníka/koordinátora komunitního centra. Díky zkušenostem s organizováním mnoha aktivit směřujícíh k posilování komunitního života nabízí přímou práci s různými cílovými skupinami, přípravu a zajištění přednášek, volnočasových aktivit, neformálních setkávání a občanských iniciativ. Úkolem pracovníka bude aktivizovat obyvatele k participaci a spolupráci v komunitě. O tyto aktivity se stará Mgr. Jana Foffová.


Pro své zkušenosti v oblasti dobrovolnictví působí Charita Jablunkov v projektu na pozici Koordinátora dobrovolnictví, který se stará o rozvoj dobrovolnictví, podporu mezigenerační výměny zkušeností, vzájemné výpomoci a podpory soudržnosti a funkčnosti rodiny. Taktéž je zapojen v aktivitách vedoucích k participaci komunity na rozvoji území. Pozici koordinátora dobrovolnictví zastává Nikol Lipková.


MEDICA Třinec, z.ú. bude zaštiťovat především aktivitu Paliativní a neformální péče. Pozice tohoto partnera v projektu bude Pracovník v sociálních službách. Díky této službě mohou klienti setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Pečující osoby, tak mohou snadněji zvládat nelehkou situaci při péči o osobu v posledním terminálním stadiu života. Snahou je podpora rozvoje domácí paliativní péče a poskytování komplexních služeb vedoucí ke zmirnění znevýhodnění pečujících osob a slaďování péče o blízkou osobu s pracovními a rodinnými povinnostmi pečujícího. Touto problematikou se zabývá Natalie Fiedorová.


Slezská diakonie je zapojena především do aktivit týkajících se osob pečujících a osob se zdravotním postižením. Jedná se tedy o oblasti paliativní a neformální péče a posílení sociální práce na obcích a vzájemná spolupráce. Uvedené oblasti zajišťuje Case manager – případový sociální pracovník, jehož hlavní náplní je přímá práce s osobami zdravotně znevýhodněnými a osobami pečujícími. Podporu dostávají především pečující osoby ve zvládání nároků spojených s péči o osobu blízkou, díky čemuž se zvyšuje i kvalita života osob s různou formou zdravotního znevýhodnění a v různých životních fázích. Cílem aktivit je umožnění těmto osobám plnohodnotného života v běžné společnosti nebo ve vlastní rodině. O uvedené aktivity se stará Bc. Zuzana Czepczorová.