Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Podpora regionu > Zaměstnávání > Umíme se domluvit

Umíme se domluvitProgram: Operační program Zaměstnanost
Termín realizace: 1.9.2017-30.8.2019
Výše dotace: 4 185 937 Kč

EU - Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Číslo a název prioritní osy: 03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007170

Cílová skupina: Národnostní menšiny

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_16_068

Název výzvy: Podpora zaměstnanosti cílových skupin

 

Realizátor projektu: MAS Jablunkovsko, z. s.

Partner projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (KaPA, o.p.s.)

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

 

Kontakty:

Mgr. Petr Karlubík
telefon: 739 335 550, e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
telefon: 732 279 193, e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz

Realizátor a partnerství

MAS Jablunkovsko, z. s. se věnuje podpoře regionu, v němž působí, zpracování a realizaci projektů v oblasti Programu rozvoje venkova, zpracování a realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V projektu Umíme se domluvit bylo vytvořeno strategické partnerství s neziskovou organizací – Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (KaPA, o. p. s.). Tato organizace aktivně pracuje s cílovými skupinami definovanými v rámci projektu a v minulosti úspěšně realizovala mnoho projektů s obdobnou tématikou.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pozitivní motivace nezaměstnaných osob a jejich navrácení na trh práce. Dílčími cíli projektu jsou, podpora nástrojů APZ na Jablunkovsku, podpora diverzifikace pracovních příležitostí, snížení lokálních rozdílů míry zaměstnanosti. Ač v regionu Jablunkovska se míra nezaměstnanosti pohybuje pod dlouhodobým průměrem vyplývajícím z krajských a celostátních statistik, i tak je zde početná skupina nezaměstnaných obyvatel. Projevují se významné lokální rozdíly v rámci území Jablunkovska. Projekt se zaměřuje na početnou a opomíjenou cílovou skupinu na Jablunkovsku – národnostní menšiny. Cílem je především aktivizace osob ze stanovené cílové skupiny a jejich zapojení do pracovního procesu, podporou zaměstnání po dobu realizace projektu, především zvýšením jejich uplatnitelnosti na trhu práce po ukončení projektu.

Cílů bude dosaženo rekvalifikací, realizací školení a pohovory s psychologem pro osoby z cílové skupiny. Měřitelným indikátorem projektu je především celkový počet účastníků, kteří budou jakýmkoliv způsobem participovat na projektu, budou proškolení, absolvují rekvalifikační kurz, nebo získají krátkodobé zaměstnání. Lidé z cílové skupiny jsou z pohledu zaměstnávání vnímáni rozporuplně, především co se týče jazykových bariér. Utvořené bariéry právě díky implementaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti lze změnit a zvýšit tak uplatnitelnost na trhu práce. Cílů bude dosaženo umocněním partnerství dvou významných regionálních organizací, vznikem dvou Pracovně poradenských center, poskytujících poradenství, kurzy a další motivační prvky pro cílovou skupinu, krátkodobým zaměstnáváním. Dalšími cíli je i změna postoje na straně zaměstnavatelů, zvýšení propojení a spolupráce na poli zaměstnanosti a soulad s potřebami regionu.

Ověření cílů:

celkem 60 osob z CS, 25 osob s rekvalifikacemi, 20 osob zaměstnaných na
flexibilní poloviční úvazek, 2 poradenská centra.

Podpora flexibilních forem zaměstnání je jednou z nejdůležitějších klíčových aktivit projektu. Cílem je vytvořit podmínky pro sladění profesního života s dalšími aktivitami v životě uchazeče. Tato aktivita byla definována na základě výsledků dotazníku, které proběhlo mezi uchazeči o zaměstnání spadající do cílové skupiny projektu. Jak bylo předpokládáno, největší zájem byl projeven o práci na plný či zkrácený úvazek. Forma flexibilního zaměstnávání prostřednictvím sdílení pracovního místa či rotace na pracovním místě není v regionu příliš vyhledávána. Práce z domu již zaznamenala větší preference, přesto však nezasáhla ani polovinu respondentů. V rámci projektu bude vytvořeno dvacet polovičních úvazků a to po dobu 10 měsíců. Bude tak vytvořeno pracovní uplatnění pro dvacet uchazečů z regionu. Provedeným projektovým dotazníkem mezi zaměstnavateli bylo zjištěno, že mnoho organizací v území Místní akční skupiny Jablunkovsko je ochotno a má zájem o vytvoření flexibilních pracovních podmínek. Tímto faktem je zajištěna úspěšnost realizace aktivit. Současně probíhá i potřebné zajištění administrativy, publicity projektu. Stejně tak je věnována potřebná pozornost na komunikační aktivity směrem k řídícímu orgánu, cílové skupině, projektovým partnerům a dalším subjektům zapojeným do realizace projektu. Za aktivitu je zodpovědný žadatel i partner projektu.

V rámci realizace aktivit je naplánováno 20 polovičních pracovních úvazků na dobu 10 měsíců.

Zaměstnaným osobám bude stanovena flexibilní pracovní doba. Aktivita přímo navazuje na aktivitu „Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora vytváření nových pracovních míst“.

Náklady projektu:

1.1.6.1. Mzdové příspěvky – superhrubá mzda ve výši 10 800 Kč/měs. na jeden poloviční úvazek.