Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Podpora regionu > Životní prostředí a energetika > Kotlíkové dotace s podporou Moravskoslezského kraje 2023

Kotlíkové dotace s podporou Moravskoslezského kraje 2023 1. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ v Moravskoslezském kraji

Kotlíkové dotace bude možné čerpat na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu. Kotel musí být funkční, dokládá s tzv. revizní zprávou.

Dotaci lze získat pouze na výměnu kotle realizovanou od 1. ledna 2021.
Příjem žádostí bude probíhat od 31. července 2023 do 30. srpna 2024.

Nový zdroj tepla

 

·       Tepelné čerpadlo

-         maximálně 180 000 Kč

·       Kotel na biomasu

-         maximálně 130 000 Kč

 

Kdo může o dotaci žádat:
Vlastníci/spoluvlastníci:

 • Rodinných domů
 • Bytů v bytových domech
 • Rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci trvale bydlí – žadatel je povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu

Nárok na dotaci mají nízkopříjmové domácnosti:

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidními důchod 3. stupně
 • Žadatel nebo jiný člen domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci příspěvek na bydlení

 způsobilé výdaje:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu, tepelného čerpadla
 • Náklady na úpravu spalinových cest
 • Náklady na realizaci nové otopné soustavy nebo úpravy stávající otopné soustavy, včetně akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje tepla do provozu pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
 • Náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o dotaci (max. do výše 5 000 Kč)

Způsob proplacení dotace:
Dotace je proplacena po realizaci výměny kotle a předložení finančního vyúčtování.
Případně lze využít možnosti proplacení zálohové faktury od dodavatele, a to maximálně do výše 60 % schválené dotace. Doplatek je pak vyplacen po ukončení realizace a předložení závěrečného vyúčtování.

 

K žádosti o dotaci žadatel doloží tyto přílohy:

 • Doklad o vedení bankovního účtu na jméno žadatele.
 • Potvrzení o pobírání starobního/invalidního důchodu 3. stupně nebo příspěvku na bydlení.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10–300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků v případě více vlastníků.
 • Plná moc k zastupování v případě, že žadatel žádost nepodepíše a k podpisu zmocnil další osobu.
 • V případě stavby pro rodinnou rekreaci: Doklad prokazující, že má žadatel/člen domácnosti ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvalý pobyt déle než 24 měsíců před podáním žádosti (např. občanský průkaz).

Do kdy musí být výměna stávajícího kotle provedena:
Do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, max. do 30. 9. 2026.

Jaká je u nově pořízeného zdroje tepla udržitelnost:
5 let od proplacení dotace.

Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z jiných programů na zdroje tepla.

letak_kotel_2023-final (1).pdf