Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva PRV 8

Výzva PRV 8Datum konání:
1.4.2022

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výzva zaměřená na všechny oblasti podpory MAS Jablunkovsko – investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, neproduktivní investice v lesích, základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Operační program: Program rozvoje venkova

Zahájení výzvy: 31.3.2022

Konec Výzvy: 15.5.2022

Finanční alokace: 7 293 945 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

  • zemědělský podnikatel

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

  • zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu
  • výrobce krmiv
  • jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

  • podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

Fiche 4 - Neproduktivní investice v lesích

  • vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
  • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

  • obec nebo svazek obcí (aktivita Veřejná prostranství v obcích)
  • obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu (aktivita Mateřské a základní školy)
  • obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby (aktivita Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Monika Szkatulova
e-mail: monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 7. 4. 2022, 9:00, OÚ Bystřice

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

 

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Pomocné metodiky a pravidla SZIF: